Trimurti (Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor) - K.H. Ahmad Sahal - K.H. Zainudin Fannanie - K.H. Imam Zarkasyi

 1. Badan Wakaf
  1. Pimpinan Pondok.
   1. UNIDA.
    • Mahasiswa.
   2. KMI.
    • Santri.
   3. Pengasuhan Santri.
    1. OPPM
     • Santri
    2. Pramuka
     • Santri
   4. DEMA
    • Mahasiswa
  2. YPPWPM
  3. IKPM
   • ALumni
  4. PLMPM
  5. Pondok Cabang